Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกรู้จักตุรกีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรุงอังการา (ANKARA)

ข้อมูลทั่วไปของกรุงอังการา (ANKARA)

ข้อมูลทั่วไป

กรุงอังการา (Ankara) หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี

 

ความสำคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจำนวน 4,965,542  คน (ปี 2555) ทำให้กรุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่าง ๆ ทั่วตุรกีด้วย  นอกจากนี้ อังการายังมีแพะพันธุ์      อังโกรา (Angora goat) ที่มีชื่อเสียงที่นำขนมาทอผ้าขนสัตว์ (mohair) แมวอังโกรา (Angora cat) และกระต่ายอังโกรา (Angora rabbit) ที่มีขนยาวสวยงามที่เรียกว่า Angora wool  สินค้าเกษตรที่มีชื่อของอังการาคือ ลูกแพร์ น้ำผึ้ง และองุ่นมัสกัต (Muscat grape) จึงทำให้มีชื่อเสียงในเรื่ององุ่นสดและไวน์ (ตลาดในประเทศ)

ภูมิศาสตร์

กรุงอังการาตั้งอยู่บนที่ราบสูงอนาโตเลียที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 938 เมตร (3,077 ฟุต) และอยู่ระหว่างแนวเขาบนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับที่ราบ 150 เมตร ในเขตมหานครของกรุงอังการามีพื้นที่ 2,516 ตารางกิโลเมตร แม้กรุงอังการาจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี แต่กรุงอังการาก็เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยมากถึง ๗๒ ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน

 

ภูมิอากาศ

กรุงอังการามีภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป มี 4ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม -พฤษภาคม) ซึ่งมีอากาศเย็นและมีฝนตก ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) มีอากาศร้อนและแห้ง ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน) อากาศเริ่มเย็นและมีฝนตก และฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) อากาศหนาวจัดและมีหิมะตก

 

ประวัติศาสตร์อังการา

แม้กรุงอังการาจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ในยุคสาธารณรัฐตุรกี แต่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ผสมผสาน  อารยธรรมในยุคต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีการพบการตั้งถิ่นฐานในยุคฮิตไตต์ (Hittite) ยุคสำริด (Bronze Age) และ   ยุคฟรีเจียน (Phrygian)ในอังการา ตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล หลังจากนั้น อังการาถูกยึดครองในยุคที่อาณาจักรต่าง ๆ ขยายอิทธิพลครอบครองดินแดนอนาโตเลีย ได้แก่  เฮเลนนิก(Hellenistic) โรมัน (Roman) ไบแซนไทน์ (Byzantine) เติร์กเซลจุก (Seljuk Turk)  และนักรบครูเสด (Crusaders) ในปี ค.ศ.1360 อังการาตกเป็นของตุรกีในอาณาจักรออตโตมัน (Ottoman Empire)ในปี ค.ศ.1913 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ตุรกีพ่ายแพ้สงครามและอาณาจักรออตโตมันล่มสลายนั้น มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk) ได้เลือกอังการาเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มรักชาติต่อต้านการยึดครองตุรกีโดยประเทศ พันธมิตรตะวันตก และจัดตั้งรัฐสภาแห่งชาติ (Grand National Assembly) ที่อังการาเนื่องจากอังการามีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับนครอิสตันบูลซึ่งเป็นเมือง หลวงที่ถูกยึดครองโดยกองทัพต่างชาติในขณะนั้น เมื่อตุรกีต่อสู้จนได้รับอิสรภาพแล้ว อตาเติร์กได้สถาปนาสาธารณรัฐตุรกีในปี ค.ศ 1920 โดยรัฐสภาแห่งชาติได้ลงมติตั้งกรุงอังการาเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1923

 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงอังการา

นครอิสตันบูลและกรุงอังการาเป็น 2 เมืองของตุรกีที่ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร The Economist  เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 ให้เป็น 1 ใน 120 เมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยนครอิสตันบูลอยู่ในอันดับที่ 74 และกรุงอังการาอยู่ในอันดับที่ 95

 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงอังการา

  •  มีมูลค่าเพิ่มรวม (Gross Value Added-GVA) 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2010)
  • มีรายได้ GVA ต่อหัว 12,598 ดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2010)
  • นำเข้าสินค้าเป็นอันดับ 3 ส่งออกป็นอันดับ 5 ของตุรกี โดยมีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวม 24.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ.2010)
  • มีสถานเอกอัครราชทูต 98 แห่ง  บริษัทต่างประเทศ 1,696 บริษัท
  • อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมทหาร การบิน
  • การแพทย์ พลังงานทดแทน การก่อสร้าง เครื่องจักรกล
  • มีมหาวิทยาลัย 19 แห่ง โรงพยาบาล 73 แห่ง
  • ห้างสรรพสินค้า 37 แห่ง  science parks 6 แห่ง

 

กรุงอังการาในอดีตและปัจจุบัน               


ถิ่นฐานเดิมของกรุงอังการาตั้งอยู่ตามแนวป้อมปราการ (Ankara Castle) ที่คดเคี้ยวสูงชัน และเป็นชุมชนแออัด  ภายหลังการสถาปนากรุงอังการาขึ้นเป็นเมืองหลวง ได้มีการวางผังเมืองกรุงอังการาขึ้นใหม่ โดยมีสถาปนิกชาวออสเตรียเป็นผู้ออกแบบ จึงมีการขยายถิ่นฐานใหม่อยู่รอบนอกป้อมปราการจนถึงสถานีรถไฟอังการา ส่วนชุมชนเดิมได้กลายเป็นแหล่งค้าผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ ในปัจจุบัน กรุงอังการาได้เติบโตขยายจนเป็นชุมชนเมืองที่ทันสมัยแบบตะวันตก (modern metropolis) รองรับการเป็นเมืองหลวงของประเทศ การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินอากาศภายใน ศูนย์กลางราชการและกองทัพ รัฐสภา ศาลยุติธรรม และชุมชนของนักการทูตต่างประเทศ อุตสาหกรรมของกรุงอังการาเน้นภาคบริการ การขนส่ง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทหาร                      

 

สถานที่ที่น่าสนใจในกรุงอังการา

สุสานอตาเติร์ก  (Anitkabir  หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Atatürk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรก (เป็นสุสานของİsmet İnönü  ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วย) อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย

 

 

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอนาโตเลีย (Museum of Anatolia Civilization) เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่มีโบราณวัตถุ ในยุคก่อนประวัติศาตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะโบราณวัตถุที่แสดงอารยธรรมของคาบสมุทรอนาโตเลียตั้งแต่ยุคหินใหม่ (Neolithic หรือ new stone age) ยุคสำริด อัสสิเรียน ฮิตไตต์ฟีเจียน ยูเรเตียนกรีก เฮลเลนิก โรมัน ไบแซนไทน์ เซลจุก และออตโตมัน

 

ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องแก้ว เครื่องสำริด เครื่องปั้นดินเผา เหรียญกษาปณ์ในยุคตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษแรกก่อนคริสตกาล เนื่องจากพิพิธภัณฑ์สะสมโบราณวัตถุที่หาได้ยากและแสดงวิวัฒนาการของอารยธรรม ในยุคต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับ ทำให้พิพิธภัณฑ์ได้รับการยกย่องจาก European Museum Forum (EMF) ให้เป็น European Museum of the Year เมื่อปี ค.ศ.1997

 

 

 

อูลุส  (Ulus)ในภาษาตุรกี แปลว่า “ชาติ” (nation)  เป็นย่านเมืองเก่าของกรุงอังการา ตั้งอยู่ใจกลางกรุงอังการา ในปัจจุบัน อูลุสเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของตุรกี อูลุสตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ทางประว้ติศาสตร์ของกรุงอังการาหลายแห่ง เช่น Ankara Citadel ซากของ Temple of Augustus และ Column of Julianus,Roman Bath พิพิธภัณฑ์สงครามกู้อิสรภาพ (War of Independence Museum) และพิพิธภัณฑ์ด้านชาติพันธุ์ (Ankara Ethnography Museum)


หอคอยอตาคูเล่ (Atakule) เป็นหอสังเกตการณ์สูง 125 เมตร (410 ฟุต) ซึ่งถือเป็น landmark หนึ่งของกรุงอังการา หอคอย อตาคูเล่ตั้งอยู่ที่ตำบล Çankayaซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงอังการา ด้านล่างของหอคอยเป็นห้างสรรพสินค้า Atrium ส่วนด้านบนเป็นภัตตาคารที่มีประตูเปิดรอบด้านไปสู่ระเบียงโดยรอบเพื่อชมวิว 360 องศา หากทัศนวิสัยดีก็จะสามารถมองเห็นกรุงอังการาทั้งหมดอย่างไรก็ดี บริเวณระเบียงด้านบนของหอคอยมีลมค่อนข้างแรงมาก

 

 

 

 

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com