Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกรู้จักตุรกีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนครอิซเมียร์ (IZMIR)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนครอิซเมียร์ (Izmir)

 

 • อิซเมียร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีเจียน ทางตะวันตกของภูมิภาคอนาโตเลีย มีเนื้อที่ 12,012 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4 ล้านคนถือเป็นจังหวัดใหญ่อันดับที่ 3 ของตุรกี (ในเชิงจำนวนประชากรและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม) รองจากนครอิสตันบูลและกรุงอังการา และเป็นจังหวัดที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคอีเจียน
 • อิซเมียร์เป็นเมืองท่าและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของตุรกีและมีสัดส่วนการส่งออกและนำเข้าเป็นอันดับ 2 ของตุรกี (มูลค่าการนำเข้าร้อยละ 4.2 มูลค่าการส่งออกร้อยละ 5.8) รองจากนครอิสตันบูล มี สถานะเป็นมืองท่าที่สำคัญของตุรกีมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 3 และเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าหลักของจักรวรรดิออตโตมัน โดยเริ่มมีสถานกงสุลของต่างประเทศเข้ามาตั้งสำนักงานเพื่อประโยชน์ ทางการค้าตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 17 ด้วยเหตุนี้อิซเมียร์จึงเป็นเมืองที่มีความเป็นตะวันตกมากที่สุดเมืองหนึ่งของตุรกี

 

ศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรมของอิชเมียร์

อิชเมียร์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกีเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ เอเฟซุส แบร์กามา รวมทั้งมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อน โดยแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของอิซเมียร์ คือ Balçova Thermal

 • เมื่อปี 2554 สถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอิซเมียร์มีจำนวน 1,869,500 คน โดย 5 อันดับแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากตุรกี เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส และอังกฤษ สำหรับนักท่องเที่ยวไทยมีจำนวน 208 คน
 • มีมหาวิทยาลัยรวม 9 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 5 แห่ง (Izmir Institute of Technology, Izmir University of Economics, Yaşar University, Gediz University และ Şifar University) เป็นภาษาตุรกีและภาษาอังกฤษ 3 แห่ง (Dokuz Eylül University, Ege University, Izmir University) และเป็นภาษาตุรกี  1 แห่ง (Izmir Katip Çelebi University)
 • มีความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 27 เมือง โดยในอาเซียนมีการทำบ้านพี่เมืองน้องกับสุราบายาของอินโดนีเซีย  ตามตารางด้านล่าง

 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิซเมียร์

 

ในทางเศรษฐกิจอิซเมียร์เป็นเมืองด้านพาณิชยกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตุรกี โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

 • เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน GDP เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มูลค่า 13,383 ล้าน ตุรกีลีร่า และมี GDP per capita เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มูลค่า 3,215 ดอลลาร์สหรัฐ (3,894 ตุรกีลีร่า) และมีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 48 ของภูมิภาคอีเจียน
 • เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของตุรกี โดยมีสัดส่วนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของทั้งประเทศ
 • มีสัดส่วนจำนวนธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 10.4 และอัตราการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของทั้งประเทศ
 • มีบริษัทด้านธุรกิจการส่งออกกว่า 4,000 บริษัท สินค้าส่งออกที่สำคัญของอิซเมียร์ คือ สินค้าประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ อะไหล่ยานยนต์ เหล็กและโลหะ ยาสูบ  อาหาร สิ่งทอ
 • จากสถิติของ Aegean Exporters’ Association ปรากฏว่ามีบริษัทส่งออกของอิซเมียร์จำนวน 77บริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปประเทศไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากอิสตันบูล (411 บริษัท) และบูร์ซา (79 บริษัท) สินค้าส่งออกสำคัญจากอิซเมียร์ไปประเทศไทยประกอบด้วย เหล็กและเหล็กกล้า ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ เส้นใยผ้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ เป็นต้น
 • มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ 1,589 บริษัท (แผนภูมิที่ 1) ซึ่งจำนวนบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในอิซเมียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 นับจากเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2006 – เดือนมิถุนายน   ปี ค.ศ. 2011 (แผนภูมิที่ 2) ทั้งนี้ ประเทศเอเชียที่เข้ามาทำธุรกิจในอิซเมียร์ประกอบด้วยเกาหลีใต้ จีน (และฮ่องกง) ญี่ปุ่น ปากีสถาน อินเดีย อัฟกานิสถาน โดยประเทศในอาเซียนที่มีธุรกิจในอิซเมียร์ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์

 

 • เป็นศูนย์การลงทุนหลักของภูมิภาคอีเจียน โดยมีนิคมอุตสาหกรรม 13 แห่ง (เปิดดำเนินการแล้ว 7แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 แห่ง) เขตปลอดภาษี (free zone) 2 แห่ง technology development zone 1 แห่ง และท่าเรือพาณิชย์ 4 แห่ง
 • มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เอื้ออำนวย กล่าวคือ มีท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง มีเครือข่ายทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงถึงเมืองสำคัญ ๆ ในภูมิภาคอีเจียนแล้ว ยังจะเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายที่เชื่อมตุรกีกับยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลางด้วย รวมทั้งมีทางหลวงหลายสาย และมีสายที่เชื่อมต่อกับทางหลวงของตุรกีที่เชื่อมกับยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลางเช่นกัน
 • เป็นเมืองของการจัดงานแสดงสินค้า มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า 79 ปี โดยเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรกของตุรกี ได้แก่ Izmir International Fair โดยเฉลี่ยใน 1 ปี มีการจัดงานแสดงสินค้าที่อิซเมียร์ประมาณ 40 งาน สำหรับปฏิทินการจัดงานแสดงสินค้าของอิซเมียร์ในปี ค.ศ. 2012 มีทั้งหมด 27 งาน
 • เมื่อปี ค.ศ. 2010 อิซเมียร์ได้รับการจัดอันดับโดย fDi Magazine ให้เป็นอันดับ 10 ของเมืองในยุโรปใต้ (ภาพรวม) และเป็นอันดับ 4 ของเมืองในยุโรปใต้ซึ่งมีแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่ดีที่สุด
 • อิซเมียร์ลงสมัครเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020 โดยมีหัวข้อหลักในการจัดคือ “New Routes to a Better World / Health for All)

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com