Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรม สอทสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้จัดงานพิธีเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกและหนังสือความสัมพันธ์ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน เนื่องในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้จัดงานพิธีเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกและหนังสือความสัมพันธ์ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน เนื่องในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี

 

 
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้จัดงานพิธีเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกและหนังสือความสัมพันธ์ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน เนื่องในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี ที่พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ตุรกี ณ กรุงอังการา ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้แทนจากเกือบทุกภาคส่วน และผู้บนิหารกระทรวงต่าง ๆ คณะทูตต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตตุรกีประจำไทย นักธุรกิจตุรกี นักวิชาการตุรกี สื่อมวลชนตุรกี ประธานสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ชาวไทย และ นักเรียนไทยที่พำนักอยู่ในกรุงอังการาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นประมาณ 130 คน

.
.
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 


1. การฉายวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของมวยไทยและมวยปล้ำน้ำมันตุรกี ซึ่งเป็นหัวข้อการออกแบบตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดนี้ 


2. การลงนามบนตราไปรษณียากรที่ระลึก ระหว่างฝ่ายไทยและตุรกีร่วมลงนามบนตราไปรษณียากรที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกันถือเป็นการเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนา คสพ. ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี อย่างเป็นทางการ


3. การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยสหพันธ์มวยไทยแห่งตุรกี และการแสดงระบำเทพบันเทิงโดยนักเรียนไทยในตุรกี และการแสดงดนตรีและระบำรำพื้นบ้านตุรกี 


4. การจัดนิทรรศการ คสพ. ระหว่างไทย-ตุรกี โดยเฉพาะการเสด็จเยือนกรุงคอนแสตนติโนเปิล ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในระหว่างงาน


5. พิธีเปิดตัวเปิดหนังสือความสัมพันธ์ราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน 

โดย ดร. Ismail Hakki Kadi ผู้ประพันธ์ ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมันโดยสังเขป และความเป็นมาของงานวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ รบ.ไทย ที่เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมันที่สำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการการศึกษาและการทูตของไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากนั้น ดร. Ismail ได้ร่วมกิจกรรมลงนามหนังสือ คสพ. ฯ แก่แขกในงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก 


6. พิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี โดย นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 1,000 ตุรกีลีรา (ทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากบริษัท C.P. ตุรกี) แก่นายอับดุลหามิด ยูโซ๊ะ นักเรียนไทยในตุรกีที่ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี” จากนั้น นายอับดุลหามิดฯ ได้อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ แก่ผู้ร่วมงาน


7. สถานเอกอัครราชทูต ได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นซองบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปี (ในภายซองประกอบด้วย ข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และ ตราไปรษณียากรที่จำหน่ายวันแรก (FDC) ของไทย) ที่สั่งจัดพิมพ์พิเศษกับไปรษณีย์ไทยและหนังสือความสัมพันธ์ฯ แก่ผู้ร่วมงาน ระหว่างที่ไปรษณีย์ตุรกีมอบตราไปรษณียากรที่จำหน่ายวันแรก (FDC) ของตุรกีแก่ผู้ร่วมงาน 
.
.
ทั้งนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 60 ปีในตุรกีอย่างเป็นทางการ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทั่วตุรกีตลอดปี 2561 ทั้งนี้ แม้ในทางการทูตจะดูเหมือนว่าไทยและตุรกีเพิ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อ 60 ปีที่แล้ว นับตั้งแต่การสถาปนา คสพ. ทางการทูตระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2501 แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า จริงแล้วชาวสยามและชาวออตโตมันและมีการติดต่อสัมพันธ์กันนานซึ่งสามารถย้อนไปถึงสมัยอยุธยา และเมื่อปี พ.ศ. 2434 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จเยือนกรุงคอนแสตนติโนเปิลและได้เข้าเฝ้าสุลต่าน อับดุลฮามิดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมันในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลไทยได้สนับสนุนงานวิจัยและจัดพิมพ์หนังสือความสัมพันธ์ “The Ottoman Empire and The Kingdom of Siam Through The Ages” ที่ได้รับการวิจัยและประพันธ์โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ซึ่งเปิดตัวเป็นทางการพร้อมกับตราไปรษณียากรที่ระลึกในวันดังกล่าว นอกจากนี้ นางพันทิพาฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์สมัยใหม่ในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมาว่า มีความใกล้ชิดและรอบด้าน ทั้งนี้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ มีความตกลง ทวิภาคีระหว่างกัน 14 ฉบับ ทั้งนี้ เชื่อว่าความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ตุรกี จะกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในอนาคตเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา 
.
.
นาย Murat Yavuz Ateş รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศตุรกีกล่าวถึง ความเป็นมาของ ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และปริมาณการค้าระหว่างไทยกับตุรกีว่า มีมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 ซึ่งสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี 2545 และเชื่อว่าการลงนามความตกลง FTA ไทย-ตุรกี จะช่วยให้ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับตุรกีสูงขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ตุรกี
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
.
.
นาย Galip Zerey รองปลัดกระทรวงคมนาคมและการขนส่งทางทะเล และ นาย Ramazan Çokçevik อธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตุรกี กล่าวแสดงความยินดีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ตุรกี ครบรอบ 60 ปี ซึ่งปี 2561 เป็นปีแห่งความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง ไทย-ตุรกี โดยกระทรวงวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศจะลงนามความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่าง ไทย-ตุรกี ในช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 ของปี และมีกำหนดจัดงานด้านวัฒนธรรมในไทยและตุรกีตลอดปี 2561 
.
.
นาย Osman Çetinkaya รองผู้อำนวยการไปรษณีย์ตุรกี กล่าวว่า ทาง ไปรษณีย์ตุรกี (Posta ve Telgraf Teşkilatı - PTT) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครั้งนี้ โดยตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดนี้มาจากความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยกับการไปรษณีย์ตุรกีในการออกตราไปรษณียากรร่วมในโอกาสสำคัญ ของสองประเทศ ภายใต้หัวข้อศิลปะการป้องกันตัวที่ต่างฝ่ายต่างมีชื่อเสียงและเอกลักษณ์เฉพาะตัว และวางขายพร้อมกันเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ทั้งนี้ ไปรษณีย์ตุรกี มีบริการ E-Commerce ในตุรกีซึ่งประสบความสำเร็จมาก และหวังว่าในอนาคตไทยกับตุรกีจะขยาย ครม. ในด้านดังกล่าว 
.
.
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ในตุรกีอย่างเป็นทางการ

 

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

ข่าวกิจกรรม สอท

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาย Recep Tayyip Erdoğan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี   ...

ประเทศในเขตอาณา

อาเซอร์ไบจาน
วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2558
    *******************   กำลังจัดเตรียมข้อมูล *******************

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com