Menu

สรุปภาวะเศรษฐกิจตุรกีปี 2558

 

 

(1) ภาพรวม

ในช่วง 3 ไตรมาสแรก สนง สถิตแห่งชาติตุรกีรายงานว่า ศก ตุรกีเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.4
โดย รบ คาดว่าระดับการเจริญเติบโตเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 4 ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง ศก ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การบริโภคของภาคครัวเรือนที่สูงถึงร้อยละ 64 ของGDP และเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจาก ตปท ที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนต่างชาติยังเห็นว่าตุรกีเป็น ปท ที่มีศักยภาพในการลงทุน ขณะที่ ปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทาง ศก ได้แก่ การใช้จ่ายของภาครัฐที่คิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ของ GDP การหดตัวของตัวเลขการนำเข้าและส่งออกเนื่องจาก ศก ของยุโรปยังไม่ฟื้นตัว กอปรกับกำลังซื้อของ ปท ผู้ส่งออกน้ำมันลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ จำนวนนักท่องเที่ยวที่หดหายเนื่องจากปัญหาความไม่มั่นคงในภูมิภาค การก่อการร้าย และ คสพ ที่ตึงเครียดกับรัสเซีย รวมถึงตัวเลขว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

 

(2) การค้าระหว่างประเทศ

ปี 2558 มูลค่ารวมการค้า รวปท ของตุรกีอยู่ที่ 270.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 17.2%) เป็นมูลค่าส่งออก 143.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 8.7%) และนำเข้า 207.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 14.4%) หรือขาดดุลการค้าเป็นมูลค่า 63.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง 25.2%)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกหดตัว ได้แก่

 

(1) การขาดดุลอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโร-ดอลลาร์สหรัฐ

(2) สถานการณ์ความไม่แน่นอนในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหา คสพ ระหว่างตุรกี-รัสเซีย

(3) การเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการส่งออก

(4) กำลังซื้อที่หดตัวลงของยุโรป

(5) ราคาน้ำมันที่ตกต่ำส่งผลให้ ปท ผู้ส่งออกน้ำมัน เช่น อิรักและรัสเซีย ที่เป็นคู่ค้าสำคัญมีกำลังซื้อลดลงขณะที่ สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขการนำเข้าลดลง เป็นผลจากราคาน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้านำเข้าหลักของตุรกีมีราคาถูกลงปท ที่ตุรกีนำเข้าสินค้ามากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ จีน เยอรมนี รัสเซีย สหรัฐฯ อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อิหร่าน อินเดีย และสเปน โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เหล็กกล้า เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ปท ที่ตุรกีส่งออกสินค้ามากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิรัก อิตาลี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ยูเออี และอิหร่าน โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักรกล อัญมณี สิ่งทอ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็กกล้า

 

(3) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนตุรกี ระบุว่าปี 2558 ตัวเลข FDI ของตุรกี
อยู่ที่ 16.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 32% ซึ่งเป็นตัวเลข FDI ที่สูงที่สุดนับจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 1997 โดยภาคการผลิตเป็นภาคที่ดึงดูด FDI มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคการเงินและภาคการขนส่ง ทั้งนี้ ประเทศที่มีอัตราส่วน FDIสูงที่สุดในตุรกี คือ สเปน ตามมาด้วยสหรัฐ และลักเซมเบิร์ก ขณะที่ประเทศสำคัญอื่น ๆ ที่มีตัวเลข FDI ในระดับสูง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อาเซอร์ไบจาน เบลเยี่ยม รัสเซีย สหราชอาณาจักร จีน และเยอรมัน

 

(4) เงินเฟ้อ

ในปี 2558 ค่าเงินเฟ้อเฉลี่ยของตุรกีอยู่ที่ 7.67% (ลดลงจาก 8.85% ในปีก่อนหน้า) สูงกว่า
ที่ธนาคารกลางตุรกีตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5% ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ค่าเงินเฟ้อของตุรกีปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงมีสาเหตุสำคัญจากค่าเงินลีราที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 2.9 ตุรกีลีรา/ ดอลลาร์สหรัฐ) กอปรกับราคาค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าสินค้า/บริการ ที่ปรับสูงขึ้นเฉลี่ย 10.87% และ 11% ตามลำดับทั้งนี้ ธนาคารกลางตุรกีตั้งเป้าตัวเลขเงินเฟ้อในปี 2559 อยู่ที่ 5% ขณะที่ รบ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 8%

 

(5) อัตราว่างงาน

ปัจจุบัน ตุรกีมีประชากรจำนวน 78,741,053 คน ขณะที่ข้อมูลจาก สนง สถิติแห่งชาติตุรกี
ระบุว่า ตัวเลขการว่างงานของประชากรตุรกีปี 2558 อยู่ที่ 10.3% (ประมาณ 8.11 ล้านคน) เพิ่มขึ้น 0.4% จากปี 2557 ที่อัตราว่างงานอยู่ที่ 9.9% โดยประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ว่างงานมีจำนวน 3.57 ล้านคน เพิ่มขึ้น 204,000 คน จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นผู้ชาย 9.2% (เพิ่มขึ้น 0.2%) ผู้หญิง 12.6% (เพิ่มขึ้น 0.7%)

 

(6) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

ตลอดปี 2558 ค่าเฉลี่ยดัชนีความเชื่อมั่นทาง ศก ของตุรกีอยู่ที่ 88.6 ลดลงจากปีก่อนที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.1 หรือลดลงร้อยละ 8.75 ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปี 2558 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 66.3 ก็ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีค่าเฉลี่ย 72.5 หรือลดลงร้อยละ 8.6 ซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่า 100 สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ ศก ของตุรกี

(7) การท่องเที่ยว

ปี 2558 ตุรกีมีรายได้เข้า ปท จากการท่องเที่ยวจำนวน 31.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.3% จากปีก่อน สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาการก่อการร้ายและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างตุรกี-รัสเซีย (จากเหตุการณ์เครื่องบินรบรัสเซียถูกยิงตกเมื่อล้ำน่านฟ้าตุรกีเมื่อเดือน พย 58) ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากยุโรป โดยเฉพาะรัสเซียซึ่งเป็นตลาดหลักลดลง 18.53% เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสและอิตาลี ที่ลดลง 18.31% และ 27.17% ตามลำดับ (เฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี 58 รายได้จากภาคท่องเที่ยวตุรกีลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) และล่าสุดนักท่องเที่ยวเยอรมันก็ลดลงเช่นกันจากปัญหาการก่อการร้ายที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต 12 ราย เมื่อเดือน มค 59 )โดยตลอดทั้งปี 58 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาตุรกีจำนวน 36.2 ล้านคน  

 

--------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

มีนาคม 2559

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

การค้าการลงทุน

  ภาพรวม มูลค่าการค้าไทย – ตุรกีในช่วง 5เดือนแรก คิดเป็นจำนวน 565.16ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58โดยไทยส่งออกไปตุรกีเป็นจำนวน 454.32ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 5.50%) และนำเข้าเป็นจำนวน 110.84ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28.98%) หรือไทยเปรียบดุลการค้าจำนวน 343.47ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 0.35%) ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com