Menu

สรุปภาวะเศรษฐกิจตุรกี ในรอบ 6 เดือน (มค – มิย 59)

 

 (1) ภาพรวม

- ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 (มค - มีค 59) สนง สถิติแห่งชาติตุรกี รายงานว่า ศก ตุรกี
เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (อัตราเติบโตเฉลี่ยไตรมาสแรกของปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 2.5) คิดเป็นมูลค่า 169.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ ปท ในยุโรป (สวีเดนและโรมาเนียเป็นลำดับที่ 2 ที่ร้อยละ 4.2 ขณะที่ สหราชอาณาจักรเติบโตร้อยละ 2.0 เยอรมนี ร้อยละ 1.6 และฝรั่งเศส เติบโตร้อยละ 1.4)

 

- ปัจจัยสนับสนุน การเจริญเติบโตทาง ศก ตุรกีในช่วงไตรมาสแรกของปี 59 ได้แก่ การใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.9 เมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปี 58 การบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.9 และการนำเข้าสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 หรือกล่าวได้ว่าการบริโภคภายในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน ศก ของตุรกี ขณะที่ ปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทาง ศก ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกสินค้าที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.4 จากช่วงปีเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญจากภาวะซบเซาทาง ศก ของยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัว กำลังซื้อของ ปท ผู้ส่งออกน้ำมันลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ คสพ ที่ตึงเครียดกับรัสเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าและตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกี

 

(2) การค้าระหว่างประเทศ

ระหว่างเดือน มค – พค 59 มูลค่ารวมการค้า รวปท ของตุรกีอยู่ที่ 139 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปีก่อนหน้า 21.0%) เป็นมูลค่าส่งออก 58.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 4.4%) และ นำเข้า 80.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 9.5%) หรือคิดเป็นตัวเลขการขาดดุลการค้าจำนวน 21.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 21%) หรือนำเข้ามากกว่าส่งออก 73.3%

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกหดตัว ได้แก่

(1) สถานการณ์ความไม่แน่นอนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหา คสพ ระหว่างตุรกี-รัสเซีย  ที่ทำให้สินค้าส่งออกของตุรกีจำพวกผักและผลไม้สดต้องสูญเสียตลาดที่สำคัญอย่างรัสเซียไป (ร้อยละ 39 ของพืชผักผลไม้สดตุรกีส่งออกไปรัสเซีย) คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) ปัญหาการขาดดุลอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโร-ดอลลาร์สหรัฐ

(3) กำลังซื้อที่หดตัวของยุโรปที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญเนื่องจากภาวะ ศก ที่ยังตกต่ำ

(4) ราคาน้ำมันที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ ปท ผู้ส่งออกน้ำมัน เช่น อิรักและรัสเซีย ที่เป็นคู่ค้าสำคัญมีกำลังซื้อลดลงในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 ปท ที่ตุรกีนำเข้าสินค้ามากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ จีน เยอรมนี รัสเซีย สหรัฐฯ อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อินเดีย สเปน และ สหราชอาณาจักร โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไอน้ำ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เหล็กกล้าเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขณะเดียวกัน ปท ที่ตุรกีส่งออกสินค้ามากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี อิรัก สหรัฐฯ ฝรั่งเศส อิหร่าน สเปน ยูเออี และ เนเธอร์แลนด์ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล สิ่งทอ เหล็กกล้า พลาสติก ผักผลไม้
เฟอรนิเจอร์

 

(3) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

ข้อมูลจาก ก ศก ตุรกี ระบุว่าปี ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ตัวเลข FDI ของตุรกี อยู่ที่
2.01  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 52.6% ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากปัญหา
การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในตุรกีหลายครั้ง โดยภาคการผลิตเป็นภาคที่ดึงดูด FDI มากที่สุด รองลงมาได้แก่
ภาคการผลิตไฟฟ้า/ก๊าซธรรมชาติและประปา ทั้งนี้ ประเทศที่มีอัตราส่วน FDIสูงที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และ สหราชอาณาจักร 

 

(4) เงินเฟ้อ

ข้อมูลจาก สนง สถิติตุรกี ณ เดือน เม ย 59 อัตราเงินเฟ้อตุรกี เฉลี่ยอยู่ที่ 6.57% ซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี นับแต่เดือน พค 56 สาเหตุที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลจากการแทรกแซงราคาสินค้าจำพวกอาหารสดของ รบ ทำให้ราคาสินค้าลดลง กอปรกับมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้าตุรกีของรัสเซียทำให้ราคาสินค้าไม่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพอากาศที่ดีในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักผลไม้และผลิตอาหารได้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าว ต่ำกว่าที่ธนาคารกลางตุรกีตั้งเป้าไว้ที่ 7.5%-8.05% และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 6.9%

 

(5) อัตราว่างงาน

ข้อมูลจาก สนง สถิติแห่งชาติตุรกี ณ เดือน มีค 59 ตัวเลขการว่างงานของประชากรตุรกี
วัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 3.02 ล้านคน ลดลง 46,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ขณะที่อัตราการว่างงานของประชากรทั้งประเทศอยู่ที่ 10.1% หรือประมาณ 8 ล้านคน ลดลง 0.5%

 

(6) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

ข้อมูล ณ เดือน มิย 59 ค่าเฉลี่ยดัชนีความเชื่อมั่นทาง ศก ของตุรกีอยู่ที่ 83.3 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 58 ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.5 อยู่เล็กน้อย ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เฉลี่ยอยู่ที่ 69.43 ทั้งนี้ ตัวเลขที่ต่ำกว่า 100 สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ ศก ของตุรกี

 

(7) การท่องเที่ยว

ในไตรมาสแรกของ ปี 2559 ตุรกีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวน 4.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2558 หรือประมาณ 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวตุรกีจำนวน 5.1 ล้านคน ลดลงจากปีช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.23 ล้านคน

 

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบทำให้ภาคการท่องเที่ยวตุรกีซบเซาอย่างหนัก เกิดจากปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา กอปรกับการที่รัสเซียสั่งห้ามมิให้ประชาชนเดินทางมาเที่ยวตุรกีเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินรบรัสเซียถูกตุรกียิงตกเมื่อเดือน พย 58 ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากรัสเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักลดลงอย่างมาก (เฉพาะในเดือน มีค 59 นักท่องเที่ยวรัสเซียลงลงถึงร้อยละ 52 หรือจาก 58,338 คน เหลือ 23,947 คน เมื่อเทียบกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ สถิติเดือน พค 59 นักท่องรัสเซียลดลงถึง 91.82% จาก 501,196 เหลือเพียง 41,004 คน)

----------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

กรกฎาคม 2559

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

การค้าการลงทุน

  ภาพรวม มูลค่าการค้าไทย – ตุรกีในช่วง 5เดือนแรก คิดเป็นจำนวน 565.16ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58โดยไทยส่งออกไปตุรกีเป็นจำนวน 454.32ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 5.50%) และนำเข้าเป็นจำนวน 110.84ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28.98%) หรือไทยเปรียบดุลการค้าจำนวน 343.47ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 0.35%) ...

เศรษฐกิจตุรกี

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com