Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกเศรษฐกิจตุรกีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ตุรกี

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ตุรกี

ความเป็นมา

- ไทยและตุรกี ได้จัดตั้ง Joint Trade Commission (JTC) ภายใต้ความตกลงทางการค้าไทย-ตุรกี ที่ลงนามตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนไทย-ตุรกี

- ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประธานสภานักธุรกิจตุรกี-ไทย (นาย Refik Gokcek) เดิน ทางมาเยือนประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจไทย-ตุรกี รวมทั้งนักธุรกิจตุรกีต้องการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ระหว่างไทย-ตุรกี ซึ่งไทยรับที่จะพิจารณาด้วยดี ในฐานะที่ไทยมีนโยบายเปิดกว้างกับการค้าเสรี

- นายก รัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เดินทางเยือนสาธาณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่า การค้าเป็น ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า (ปี ๒๕๖๑) และเห็นควรให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ (Joint Feasibility Study) ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี โดยการจัดทำการศึกษาร่วมฯ

การจัดทำ FTA ไทย-ตุรกี จะเป็นประโยชน์แก่ไทย

- ตุรกี มีจุดเด่น คือ มีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ดี โดยตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และอดีตสหภาพโซเวียต สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรป เป็นประเทศมุสลิมแบบเปิดจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศในตะวันออก กลางที่เป็นประเทศมุสลิมด้วยกัน เป็นตลาดใหญ่มีประชากรกว่า ๘๐ ล้านคน มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบยุโรป มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณปีละ ๓๖.๗ ล้านคน ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ทำให้ไทยสามารถใช้ตุรกีเป็นประตูการค้าเพื่อกระจาย สินค้าไปยังทวีปต่างๆ เช่น ยุโรป กลุ่มประเทศบอลข่าน คอเคซัส ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ ปัจจุบันตุรกีเป็นสหภาพศุลกากรเดียวกับสหภาพยุโรป (EU-Turkey Custom Union) ซึ่งหากไทยจัดทำ FTA กับ ตุรกี จะทำให้ไทยสามารถนำเข้าสินค้าไปยังตุรกีโดยไม่ต้องเสียภาษี และจะสามารถส่งผ่านสินค้าเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้ เพราะปัจจุบันตุรกีก็มีมาตรการทางภาษีที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรมีอัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๗ และยังมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าไทยหลายรายการด้วย

- ตุรกีให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยมีเงื่อนไขการให้สิทธิและการตัดสิทธิเช่นเดียวกันกับการให้สิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปในปี ๒๕๕๕ ไทยส่งออกสินค้าไปยังตุรกีภายใต้สิทธิ GSP คิด เป็นมูลค่า ๕๖๘.๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๒๓.๑๗ สินค้าสำคัญที่มีการขอใช้สิทธิ ได้แก่ ยานยนต์สำหรับขนส่งของน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕ ตัน เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างและผนัง โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะปฐม โพลิเมอร์ของเอทิลีน เส้นใยสั้นเทียม เครื่องปรับอากาศไม่มีหน่วยทำความเย็น และโพลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต ทั้งนี้ การทำ FTA กับตุรกีจะทำให้ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีศูนย์จากตุรกีเป็นการถาวร โดยไม่ต้องพึ่งพาสิทธิ GSP

 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ตุรกี

- รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมสำหรับการจัดทำการศึกษาร่วม ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี หรือ  Joint Working Group (JWG) for a Free Trade Agreement between Thailand and Turkey เพื่อติดตามความคืบหน้าการศึกษาร่วมดังกล่าว โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย

การประชุมคณะทำงานร่วมฯ

- ได้มีการการประชุมคณะทำงานร่วมสำหรับการจัดทำการศึกษาร่วม ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (JWG) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐตุรกี โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ Mr. Murat YAPICI, Director General for EU Affairs กระทรวง เศรษฐกิจตุรกี เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายตุรกี ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงรูปแบบของการจัดทำการศึกษาร่วมฯ โดยให้แต่ละฝ่ายศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA และนำผล การศึกษาที่ได้มาหารือเพื่อจัดทำเป็นผลการศึกษาร่วมฯ และให้ศึกษาร่วมในประเด็นการค้าสินค้าและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า กระบวนการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า เป็นต้น

สถานะล่าสุด (july 2014)

เมื่อ เร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะทำงานร่วมสาหรับการจัดทำการศึกษาร่วมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลง การค้าเสรีไทย-ตุรกี หรือ Joint Working Group (JWG) for a Free Trade Agreement between the Republic of Turkey and the Kingdom of Thailand ครั้งที่ 2เพื่อติดตามความคืบหน้าของการศึกษาร่วมในการทำ FTA ระหว่างกัน

ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการทำ FTA ไทย-ตุรกี โดยไทยสามารถใช้ตุรกีเป็นประตูไปสู่ยุโรป เนื่องจากตุรกีเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) เดียวกันกับ EU และตุรกีสามารถใช้ไทยเป็นประตูไปสู่อาเซียนได้

ทั้ง นี้ ฝ่ายไทยได้จัดจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำการศึกษาร่วมของฝ่ายไทย ส่วนตุรกีได้มอบให้กระทรวงเศรษฐกิจทำการศึกษา

จากการศึกษา ในแง่การค้าสินค้าไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าฝ่ายตุรกี โดยเฉพาะเรื่อง GDP การ ลงทุน และการจ้างงาน สินค้าที่คาดว่าไทยจะได้ประโยชน์ ได้แก่ อาหาร พลาสติก ตู้เย็น ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ และสิ่งทอ ส่วนสินค้าที่คาดว่า ตุรกีจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ หินอ่อน เครื่องเพชรพลอยและ รูปพรรณ เครื่องนุ่งห่ม ตู้เย็น และยานยนต์

อย่าง ไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ ค้าก่อนที่จะสรุปผลการศึกษาในภาพรวมเสนอให้ระดับนโยบายตัดสินใจต่อไป โดยคาดว่า จะสามารถจัดทำการศึกษาร่วมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประเมินว่า ตุรกีเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจของไทย โดยเป็นตลาดที่มีโอกาสเนื่องจากมีประชากรมากกว่า 80ล้านคน และยังเป็นประเทศที่มีความ ได้เปรียบทำงภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และอดีตสหภาพโซเวียต รวมถึงมีพรมแดนติดต่อกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไทยจึงสามารถใช้ตุรกีเป็น ประตูการค้า (Gateway) ไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น สหภาพยุโรปและยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศบอลข่าน

ในด้านการค้า ในปี 2556 ตุรกีเป็นประเทศคู่ค้าสาคัญ อันดับที่ 39 ของไทย และเป็นอันดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จากสถิติการค้าไทย-ตุรกี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552- 2556) ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับตุรกี มาโดยตลอดโดยในปี 2556 ไทยและตุรกีมีมูลค่าการค้าระหว่างกันทั้งสิ้น 1,438.13 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 จากปีก่อนหน้า เป็นมูลค่าการส่งออก 1,119.52 ล้านเหรียญสหรัฐ และนาเข้า 318.60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับตุรกี คิดเป็นมูลค่า 800.92 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ข้อมูลจาก : http://www.thaifta.com

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

การค้าการลงทุน

  ภาพรวม มูลค่าการค้าไทย – ตุรกีในช่วง 5เดือนแรก คิดเป็นจำนวน 565.16ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58โดยไทยส่งออกไปตุรกีเป็นจำนวน 454.32ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 5.50%) และนำเข้าเป็นจำนวน 110.84ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28.98%) หรือไทยเปรียบดุลการค้าจำนวน 343.47ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 0.35%) ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com