Menu
คุณอยู่ที่: หน้าแรกเศรษฐกิจตุรกีการค้าการลงทุนไทย-ตุรกีในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2558

การค้าการลงทุนไทย-ตุรกีในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2558

 

1. ภาพรวมการค้าไทย-ตุรกี เดือน มค-พฤษภาคม 2558

ระหว่าง เดือน มค-พฤษภาคม 2558 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-ตุรกี อยู่ที่ 516.57ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 14.25 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยส่งออกมายังตุรกี 430.63ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 85.94ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าตุรกี และอยู่ในระดับที่ลดลงร้อยละ -6.28

 

รายการ

มูลค่าการค้า (ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการขยายตัว(%)

2555

2556

2557

2557

(มค-พค)

2558

(มค-พค)

2556/2557

มค-พค 57/58

มูลค่าการค้า

1,329.25

1,438.12

1,371.78

602.44

516.57

-4.61

-14.25

ส่งออก

1,085.42

1,119.52

1,088.02

485.12

430.63

-2.81

-11.23

การนำเข้า

243.83

318.6

283.76

117.32

85.94

-10.94

-26.75

ดุลการค้า

841.59

800.92

804.26

367.8

344.69

0.42

-6.28

  ที่มา           เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

 

 

2.  การส่งออกของไทยไปยังตุรกี

ลดลงสินค้าส่งออกของไทยไปยังตุรกี 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 

สินค้า

มูลค่าการส่งออก (ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

สัดส่วนการตลาด (%)

อัตราการขยายตัว (%)

2556

2557

ม.ค.-พ.ค. 2557

 ม.ค.-พ.ค. 2558

ม.ค.-พ.ค. 2557

 ม.ค.-พ.ค. 2558

ม.ค.-พ.ค. 56/57

 ม.ค.-พ.ค. 57/58

1

ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

242.0

170.9

58.5

82.5

12.06

19.15

-33.69

40.95

2

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

153.3

113.6

72.0

79.2

14.85

18.40

-14.48

10.01

3

สิ่งทอ

113.3

172.6

65.3

65.0

13.46

15.11

20.78

-0.39

4

เม็ดพลาสติก

114.8

96.6

45.4

39.0

9.35

9.06

-38.74

-13.98

5

ผลิตภัณฑ์ยาง

106.9

78.0

35.1

30.5

7.24

7.07

-26.93

-13.30

 ที่มา           เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

ยานพาหนะและอุปกรณ์เติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 40.95 โดยรถยนต์และส่วนประกอบที่มีสัดส่วนมากที่สุดขยายตัวถึงร้อยละ 42.44 รถปิ๊กอัพและรถบรรทุกที่มีสัดส่วนรองลงมาขยายตัวถึงร้อยละ 88.27 ในภาคสิ่งทอ ผ้าผืนและด้ายมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดแต่หดตัวร้อยละ 25.51 ในขณะที่เส้นใยประดิษฐ์ที่มีสัดส่วนการส่งออกรองลงมาขยายตัวถึงร้อยละ 51.74 เม็ดพลาสติก ไทยส่งออกเอทิลีนมากที่สุด ซึ่งสามารถฟื้นตัวจากปีที่แล้วที่หดตัวอย่างรุนแรง (-29.82) มาอยู่ที่ร้อยละ 21.98 ทั้งนี้ กลุ่มเม็ดพลาสติกยังต้องแข่งขันกับเกาหลีและมาเลเซีย ซึ่งจะได้รับสิทธิปลอดภาษีจากการจัดทำ FTAยาง ผลิตภัณฑ์ยางมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด แต่หดตัวลงร้อยละ 42.32 ยางแผ่นหดตัวร้อยละ 19.53 ในขณะที่ยางแท่งที่มีสัดส่วนการส่งออกอันดับ 3 ในกลุ่มยางสามารถขยายการส่งออกได้ร้อยละ 11.82

 

3. ไทยนำเข้าจากตุรกีลดลง

การนำเข้าของไทยจากตุรกีในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2558 ลดลงจากปี 2557ร้อยละ 26.75 เป็นที่น่าสังเกตว่า การนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าซึ่งเคยเป็นสินค้านำเข้าอันดับต้นของไทยจากตุรกีไม่ติดในสินค้านำเข้า 10 อันดับต้น และ ไทยนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชมากขึ้นถึงร้อยละ 900

 

 

สินค้า

มูลค่าการนำเข้า

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัดส่วนการตลาด (%)

อัตราการขยายตัว (%)

2556

2557

ม.ค.-พ.ค. 2557

 ม.ค.-พ.ค. 2558

ม.ค.-พ.ค. 2557

 ม.ค.-พ.ค. 2558

ม.ค.-พ.ค. 56/57

 ม.ค.-พ.ค. 57/58

1

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

22.3

23.9

10.2

11.1

8.66

12.95

16.59

9.54

2

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

2.3

1.5

1.1

10.9

0.92

12.63

-15.69

900.46

3

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

32.7

26.9

9.9

10.5

8.41

12.23

-42.87

6.55

4

ผ้าผืน

23.6

18.9

8.1

7.0

6.94

8.11

1.01

-14.39

5

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

9.8

11.6

5.3

4.7

4.50

5.48

11.80

-10.66

ที่มา           เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

4. โอกาสการลงทุนของไทยในตุรกี

โอกาสการลงทุนของไทยในตุรกีมีสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินตุรกีลดค่าลงถึงร้อยละ 33 จากปีก่อน ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจถูกลงสำหรับคนไทย นอกจากนี้ คู่แข่งทางการลงทุน อาทิ จากยุโรปและสหรัฐฯ ไม่มากเท่าเดิม หลังจากที่ประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า นักลงทุนจากเอเชียมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นด้วย อนึ่ง เกี่ยวกับความเสี่ยงจากกลุ่ม ISISส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักลงทุนที่มาจากประเทศที่เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้าน ISIS เป็นหลัก ตามที่ ISIS เคยประกาศโจมตี แต่สำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป ยังไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามจาก ISIS มากขนาดนั้น นอกจากนี้ ผู้แทน IMF ยังกล่าวด้วยว่า ตนได้รับแจ้งจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติในสาขาโรงแรมในตุรกีว่า ทุกคนรู้สึกสบายใจต่อการลงทุนในตุรกี ทั้งที่เป็นสาขาที่มี Sensitivity ต่อภัยคุกคามทางความมั่นคงสูง

 

 

 

*******************************

                       

 

Menu

Royal Thai Embassy

Tel. (90-312) 437 4318  

Fax. (90-312) 437 8495

mail thaiank@ttmail.com

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อหมายเลข

+๙๐-๕๓๓-๖๔๑-๕๖๙๘

(ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.)

 

Office Hours: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.
09.00-12.00 | 13.00-16.30 hrs.
 
Visa and Consular Section: 
Mon-Tues-Wed-Thurs-Fri.  
09.30-11.30 hrs.
 

 

ติดต่อฝ่ายกงสุล

thaiconsulturkey@gmail.com

Search

การค้าการลงทุน

  ภาพรวม มูลค่าการค้าไทย – ตุรกีในช่วง 5เดือนแรก คิดเป็นจำนวน 565.16ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 58โดยไทยส่งออกไปตุรกีเป็นจำนวน 454.32ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 5.50%) และนำเข้าเป็นจำนวน 110.84ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28.98%) หรือไทยเปรียบดุลการค้าจำนวน 343.47ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 0.35%) ...

Royal Thai Embassy, Koza Sokak No. 87 ,06700 Gaziosmanpasa Ankara, Turkey  : Tel. (90-312) 437 4318   Fax. (90-312) 437 8495 mail thaiank@ttmail.com